Algemene informatie

De rol van de Regenboogcantorij in de diensten


De cantorij is deel van de gemeente en ziet het als haar taak de diensten in de Regenboog met koorzang te ondersteunen. Het repertoir wordt daarom bepaald door wat er in de diensten nodig is. De gezongen stukken kunnen zijn:

•  een lied dat in beurtzang met de gemeente wordt gezongen. De inschakeling van de cantorij kan helpen een nieuw lied te introduceren, of een lang lied helemaal te zingen, waardoor de eenheid van de tekst behouden blijft

•  een lied, motet of ander zangstuk dat zonder de inschakeling van de gemeente wordt gezongen. Dan wordt er gezongen namens de gemeente. Het kan een gebed zijn, of een op muziek gezette bijbeltekst (“motet”) in plaats van een lezing, of een bepaald liturgisch onderdeel, bijvoorbeeld de teksten rond het Avondmaal. De tekst staat daarbij voorop. De muziek moet de tekst, zoals die in de dienst aan de orde is, ondersteunen en geschikt zijn om de woorden die wij in de dienst tegen elkaar en tot God spreken kracht te geven.

De cantorij ziet het als haar taak bij de keuze van de muziek zowel de lijn met de traditie vast te houden, als nieuwe muziek te introduceren. De Christelijke gemeente is niet denkbaar zonder de traditie. Wij geloven dat God met de Zijnen een weg door de geschiedenis gaat en de woorden en het leven van hen die ons zijn voor gegaan hebben ons de Boodschap doorgegeven. Hun woorden en muziek zijn daarom ook die van ons en als wij liederen uit de traditie zingen, doen wij dat ook voor en namens hen en om onszelf in de lijn van die traditie te zetten. Daarnaast wordt er ook steeds nieuwe muziek gemaakt. Zelf moeten wij die woorden en die muziek ook weer door geven. Onze taak is daarom die muziek bij de gemeente te brengen, met hen te bepalen welke muziek geschikt is en goed genoeg om te houden. Het experiment moet daarom niet worden geschuwd. Wij zijn gehouden om de creativiteit van nieuwe componisten toe te laten en te bezien wat een kans maakt om te worden gehandhaafd. Ons repertoir is daarom afkomstig uit het Liedboek, waarin de traditie is verzameld, uit de rijke schat van religieuze muziek van alle eeuwen, zoals de motetten uit de 17 e eeuw, maar ook uit de Oosterhuis-traditie, uit Zingend geloven, uit de Iona-community en uit Taizé en wat er verder verschijnt; want de lofzang gaat altijd door. Waar we in beurtzang met de gemeente zingen is het repertoir altijd in het Nederlands. Als het om motetten e.d. gaat die de cantorij alleen zingt kunnen ook andere talen aan bod komen, maar we zorgen er dan voor, dat een vertaling beschikbaar is, of in elk geval wordt uitgelegd wat de inhoud betekent. We hechten daarbij aan kwaliteit . We nemen de muziek serieus en proberen het zo goed mogelijk te doen. Dat zijn wij verschuldigd aan de dichters en componisten, maar ook aan de gemeente en aan ons zelf. Onze taak kan alleen maar slagen als de muziek die wij brengen de moeite waard is om naar te luisteren. En we proberen ons daarbij ook te ontwikkelen, om het steeds beter te doen. Zo mogelijk verleggen we onze grenzen. De moeilijkheidsgraad van de stukken wordt echter beperkt door het aantal beschikbare repetities. Om ons werk goed te doen, moeten we aan ongeveer 10 diensten per jaar meewerken. Dat betekent dat we nooit meer dan 4 repetities per dienst hebben, wat beperkingen stelt aan het niveau van het repertoir.